Thứ sáu, 31/05/2024

Hỏi đáp về Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hỏi đáp pháp luật

Hỏi: Bạn Đông ở Thanh Hóa có câu hỏi như sau: Tôi hiện đang là lao động tự do. Tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện thì cần phải có những điều kiện gì? Phí, mức đóng BHXH tự nguyện thế nào?

Trả lời:

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

* Về đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: Theo quy định thại khoản 4 Điều 2 Luật BHXH 2014: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

* Về mức đóng, thu nhập làm căn cứ đóng, phương thức đóng:

Theo quy định tại Điều 87 Luật BHXH năm 2014:

“1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

  1. Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:
  2. a) Hằng tháng;
  3. b) 03 tháng một lần;
  4. c) 06 tháng một lần;
  5. d) 12 tháng một lần;

đ) Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

* Về trình tự thực hiện:

Người tham gia BHXH tự nguyện thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

  1. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH

– Kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) tại điểm 1 mục 2.3 (Thành phần hồ sơ);

– Nộp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.

  1. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu

– Kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) tại điểm 1 mục 2.3 (Thành phần hồ sơ) và mục 2.4

– Nộp cho Đại lý thu.

– Đại lý thu lập Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS)Tờ khai Mẫu TK1-TS của người tham gia nộp cho cơ quan BHXH..

Bước 2.  Đóng tiền

Bước 3. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 4. Nhận kết quả giải quyết gồm: Sổ BHXH

Trên đây là một số thông tin về đăng ký tham gia BHXH tự nguyện gửi bạn tham khảo.

Văn bản pháp luật: Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Quyết định số 595/QĐ-BHXH, Quyết định số 505/QĐ-BHXH