Thứ sáu, 19/08/2022

Thủ tục khai báo hóa chất

Kinh doanh thương mại

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi kinh doanh, nhập khẩu hóa chất, có trách nhiệm phải tuân thủ quy định của pháp luật về các điều kiện để nhập khẩu loại hàng hóa này. Trường hợp loại hóa chất mà bạn đang kinh doanh, nhập khẩu thuộc danh mục Hóa chất phải khai báo theo….thì cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm phải làm thủ tục khai báo hóa chất trước khi thông quan. Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nắm bắt được đầy đủ quy trình thực hiện thủ tục khai báo hóa chất:

  1. Trách nhiệm:

Các loại hóa chất thuộc Phụ lục V – Danh mục hóa chất phải khai báo tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP thì phải khai báo. Vì vậy tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

  1. Nơi thực hiện:

Kê khai tại Cổng thông tin một cửa quốc gia

  1. Thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu

2.1 Tạo tài khoản truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia:

+  Tổ chức, cá nhân tạo tài khoản đăng nhập theo mẫu quy định trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, bao gồm các thông tin, tệp tin đính kèm;

+  Trường hợp cần làm rõ hoặc xác nhận thông tin, cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp các văn bản, chứng từ quy định như trên dạng bản in

2.2. Kê khai thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu:

Tổ chức, cá nhân khai báo thực hiện khai báo thông tin và tải lên file tài liệu đính kèm lên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

  • Thông tin và tài liệu đính kèm:

+ Các thông tin khai báo theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Nghị định 133/2017/NĐ-CP  trên Cổng thông tin một cửa quốc gia bao gồm các thông tin tổ chức, cá nhân khai báo, các thông tin hóa chất nhập khẩu;

+ Hóa đơn mua, bán hóa chất;

+ Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt;

+ Trường hợp đối với mặt hàng phi thương mại không có hóa đơn mua, bán hóa chất, tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất có thể sử dụng giấy báo hàng về cảng thay cho hóa đơn thương mại.

  1. Giá trị pháp lý của chứng từ điện tử

– Tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo thông tin thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Thông tin sẽ tự động chuyển đến hệ thống của Bộ Công Thương, khi đó hệ thống của Bộ Công Thương sẽ tự động phản hồi qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tới tổ chức, cá nhân khai báo và cơ quan hải quan, thông tin phản hồi như một bằng chứng xác nhận hoàn thành khai báo hóa chất, làm cơ sở để tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan làm thủ tục thông quan;

– Thông tin phản hồi khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Nghị định 133/2017/NĐ-CP này, có giá trị pháp lý để làm thủ tục thông quan.

  1. Trường hợp phát sinh sự cố hệ thống

Trường hợp phát sinh sự cố hệ thống, tổ chức, cá nhân không thể thực hiện khai báo qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, trong thời gian chờ khắc phục sự cố, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu qua hệ thống dự phòng do Cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo quy định.

Văn bản pháp luật:

– Luật Hóa chất

– Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn luật hóa chất ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính Phủ.