Thứ tư, 07/06/2023

Giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Doanh nghiệp

Thủ tục giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Khi việc hoạt động không hiệu quả, các thành viên công ty không có khả năng góp đủ số vốn đã cam kết, hoặc có thành viên rút vốn khỏi công ty thì doanh nghiệp có thể tiến hành các thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ. Luật Thiên Nam hướng dẫn khách hàng thủ tục giảm vốn điều lệ như sau:

Căn cứ Khoản 5, Điều 112, Luật doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần có thể thay đổi vốn trong các trường hợp sau đây:

“5.Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

b) Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 của Luật này.”

Hồ sơ đăng ký giảm vốn gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phần thay đổi vốn điều lệ)
  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông
  • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (
  • Cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn
  • Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ

Thời hạn: 05 – 07 ngày ngày làm việc

Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố.

Trên đây là tư vấn của Luật Thiên Nam về trình tự thủ tục Giảm vốn trong công ty cổ phần. Khách hàng có vấn đề gì thắc mắc có thể liên hệ với Công ty để được giải đáp sớm nhất.