Thứ sáu, 31/05/2024

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi doanh nghiệp

Hiện nay, để phù hợp với tình hình kinh doanh, nhiều doanh nghiệp trong nước đã lựa chọn việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thuộc một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp lựa chọn được loại hình phù hợp vs quy mô và sự phát triển của công ty hiện nay.

Thứ nhất về các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  • Chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần
  • Chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  • Chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
  • Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn
  • Chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên và ngược lại

Thứ hai về Điều kiện, cách thức chuyển đổi của từng loại hình:

Chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

a) Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

d) Kết hợp phương thức tại các điểm a, b và c trên

Chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

a) Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;

b) Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;

c) Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần theo quy định của luật

Chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

a) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

d) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các phương thức quy định tại các điểm a, b và c nêu trên.

4.Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

a) Có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật doanh nghiệp;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

d) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

đ) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Trên đây là tư vấn của Luật Thiên Nam về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Khách hàng cần tư vấn giải đáp liên quan đến thủ tục trên gì có thể liên hệ Hotline bên dưới để được luật sư hỗ trợ giải đáp.